ue pl

Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Consdata spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 9 lok. 14 61-825 POZNAN, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numer KRS: 0000846039, REGON: 634422180, NIP: 7822261960 (dalej także jako: „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.06.2021 roku, na godzinę 8:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu. Zgodnie z art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę trwający na terytorium Polski stan epidemii udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka umożliwia uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Udziału W Zgromadzeniu Wspólników Spółki Consdata SA. przy wykorzystaniu środków Komunikacji Elektronicznej

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Consdata S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

6) Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

7) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,

8) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 grudnia 2020 roku.

10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 grudnia 2020 roku.

11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


 

Fundusze_Europejskie.png

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

Copyrights © 2020 CONSDATA. Wykonanie: solmedia.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem