ue pl

Relacje inwestorskie

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZNAŃ, 20 kwietnia 2023 roku

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSDATA S.A.

na dzień 11 maja 2023 roku

 

 

                                                                                              Do Akcjonariuszy Consdata S.A.

 

 

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 9 lok. 14 61-825 POZNAN, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numer KRS: 0000846039, REGON: 634422180, NIP: 7822261960 („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień:

11 maja 2023 roku na godzinę 9:, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu

Zgodnie z art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka umożliwia Akcjonariuszom uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Consdata Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informację o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien, przed jego terminem złożyć spółce stosowne oświadczenie, zgodnie z wzorem jak w załączeniu do zawiadomienia i na wskazany przez Akcjonariusza  adres e -mail winien być przesłany link do wideokonferencji organizowanej w aplikacji obsługującej Zgromadzenie, który umożliwi wzięcie udziału w Zgromadzeniu, 

Informację o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia

Na Walnym Zgromadzeniu będzie można wypowiadać się za pośrednictwem telekonferencji obsługującej transmisję audio i video;

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

W przypadku głosowań niejawnych prawo głosu będzie wykonywane ustnie za pośrednictwem wideokonferencji  a w przypadku głosowań tajnych spółka prześle do uczestników Zgromadzenia anonimowe ankiety umożliwiające zdalne oddanie głosu, oddanie głosu następować będzie poprzez wybór właściwej opcji w oprogramowaniu obsługującym ankiety,

Informacja o sposobie wniesienia sprzeciwu od podjętej uchwały bądź uchwał

Sprzeciw wobec podjętej uchwały będzie można wnieść w takim samym trybie, w jakim wykonywane jak prawo głosu

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

5) Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

6) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych kolejnych serii z jednoczesnym upoważnieniem   Zarządu Spółki do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru w całości lub w części wobec każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 


 

Fundusze_Europejskie.png

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

Copyrights © 2020 CONSDATA. Wykonanie: solmedia.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem