ue pl

Relacje inwestorskie

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZNAŃ, 20 kwietnia 2023 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSDATA S.A.

na dzień 11 maja 2023 roku

 

 

                                                                                              Do Akcjonariuszy Consdata S.A.

 

 

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 9 lok. 14 61-825 POZNAN, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numer KRS: 0000846039, REGON: 634422180, NIP: 7822261960 („Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień:

11.05.2023 roku na godzinę 9:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu

Zgodnie z art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka umożliwia Akcjonariuszom uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Consdata Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informację o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien, przed jego terminem złożyć spółce stosowne oświadczenie, zgodnie z wzorem jak w załączeniu do zawiadomienia i na wskazany przez Akcjonariusza  adres e -mail winien być przesłany link do wideokonferencji organizowanej w aplikacji obsługującej Zgromadzenie, który umożliwi wzięcie udziału w Zgromadzeniu, 

Informację o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia

Na Walnym Zgromadzeniu będzie można wypowiadać się za pośrednictwem telekonferencji obsługującej transmisję audio i video;

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

W przypadku głosowań niejawnych prawo głosu będzie wykonywane ustnie za pośrednictwem wideokonferencji  a w przypadku głosowań tajnych spółka prześle do uczestników Zgromadzenia anonimowe ankiety umożliwiające zdalne oddanie głosu, oddanie głosu następować będzie poprzez wybór właściwej opcji w oprogramowaniu obsługującym ankiety,

Informacja o sposobie wniesienia sprzeciwu od podjętej uchwały bądź uchwał

Sprzeciw wobec podjętej uchwały będzie można wnieść w takim samym trybie, w jakim wykonywane jak prawo głosu

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Consdata S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

6) Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

7) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.

8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20022 r. i wypłaty dywidendy.

9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.

10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.

11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


 

Fundusze_Europejskie.png

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

Copyrights © 2020 CONSDATA. Wykonanie: solmedia.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem